Co to jest alonge do listu hipotecznego

17 lutego 2021
Category: Które Mogą

, jego następcy i / lub cesjonariusze, bez regresu, oświadczenia lub gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, przez niżej podpisanego.

BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGAGE, INC., Nowojorska korporacja

/ s / Michael A. Forastiere

Nazwisko: Michael A. Forastiere Stanowisko: dyrektor zarządzający

1180 Raymond Boulevard, Newark, NJ

MERS MIN: 8000101-0000005686-0

65 000 000,00 $Nowy Jork, Nowy Jork17 maja 2007
FOR VALUE RECEIVED, 1180 ASTRO URBAN RENEWAL INVESTORS LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem c / o Cogswell Realty Group, LLC, 1330 Avenue of the Americas, 23 rd Floor, New York, New York 10019 ( „Kredytobiorca), niniejszym bezwarunkowo obiecuje zapłacić na zlecenie BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGAGE, INC., Nowojorskiej korporacji, jako pożyczkodawca, mającej adres pod adresem 383 Madison Avenue, Nowy Jork, Nowy Jork 10179 (??) lub w innym miejscu, w jakim posiadacz niniejszej Umowy może od czasu do czasu wskazać na piśmie kwotę główną w wysokości do sześćdziesięciu pięciu milionów i 100 dolarów (65 000 000,00 USD) w legalnych pieniądzach Stanów Zjednoczonych wraz z odsetkami obliczanymi od daty niniejszej noty według Obowiązującej stopy procentowej,i do zapłaty zgodnie z warunkami niniejszej Noty i tej określonej Umowy pożyczki, datowanej na tę datę, pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą (ponieważ ta sama może być później zmieniana, przekształcana, zastępowana, uzupełniana, odnawiana, przedłużana lub w inny sposób modyfikowana od czasu do czasu do czasu „Umowa pożyczki). Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają odpowiednie znaczenie określone w Umowie pożyczki.

Pożyczkobiorca zgadza się zapłacić kwotę główną niniejszej noty oraz odsetki od niespłaconej kwoty głównej niniejszej noty okresowo pozostającej do spłaty według stawek i w terminach określonych w art. 2 Umowy pożyczki oraz pozostałego salda kwoty głównej tej Nota oraz wszystkie narosłe i niezapłacone odsetki od nich są wymagalne i płatne w Dniu Zapadalności.

DOMYŚLNE I PRZYSPIESZENIE

Pożyczkodawca może, według własnego uznania i bez uprzedzenia, ogłosić, że Zadłużenie jest natychmiast wymagalne i płatne, jeśli jakakolwiek płatność wymagana w niniejszej Nocie nie zostanie zapłacona w terminie wymagalności lub przed tą datą lub jeśli nie zostanie zapłacona w Dniu Zapadalności lub w dniu wystąpienia i kontynuacji o wszelkich innych przypadkach niewykonania zobowiązania, które trwają po upływie okresów wypowiedzenia i naprawienia.

Niniejsza nota jest zabezpieczona hipoteką i innymi dokumentami pożyczki. Wszystkie warunki, zobowiązania i warunki zawarte w Umowie Pożyczki, Hipotece i innych Dokumentach Pożyczki zostają niniejszym włączone do niniejszej Noty w takim samym zakresie iz taką samą mocą, jak gdyby zostały w pełni określone w niniejszym dokumencie. W przypadku konfliktu lub niespójności między warunkami niniejszej Noty a Umową Pożyczki, pierwszeństwo mają warunki i postanowienia Umowy Pożyczki.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, (a) wszystkie umowy i komunikacja między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą są niniejszym i automatycznie ograniczane, tak aby po uwzględnieniu wszystkich kwot uznanych za odsetki, odsetki zakontraktowane, naliczone lub otrzymane przez Pożyczkodawcę nigdy nie przekraczały maksymalna zgodna z prawem stopa lub kwota, (b) przy obliczaniu, czy jakiekolwiek odsetki przekraczają zgodne z prawem maksimum, wszystkie takie odsetki będą amortyzowane, proporcjonalne, alokowane i rozłożone na pełną kwotę i okres całego zadłużenia głównego pożyczkobiorcy wobec pożyczkodawcy oraz w razie ewentualnego zdarzenia lub zdarzenia, w którym Kredytodawca otrzyma lub zostanie uznane, że otrzyma odsetki przekraczające dopuszczalne zgodnie z prawem maksimum, uznaje się, że taka nadwyżka została wykorzystana na spłatę kwoty głównej dowolnego, a następnie całego zadłużenia pożyczkobiorcy wobec Kredytodawcy.

Niniejsza Nota nie może być modyfikowana, poprawiana, uchylana, rozszerzana, zmieniana, zwolniona ani wypowiedziana ustnie lub w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy, ale tylko na podstawie pisemnej umowy podpisanej przez stronę, przeciwko której egzekucja wszelkie modyfikacje, poprawki, zrzeczenie się, przedłużenie, zmiana, zwolnienie lub rozwiązanie umowy.

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Kredytobiorca i wszyscy inni, którzy mogą stać się odpowiedzialni za spłatę całości lub części Zadłużenia, niniejszym zrzekają się odrębnie przedstawiania się i wezwania do zapłaty, zawiadomienia o zniesławieniu, zawiadomienia o zamiarze przyspieszenia, zawiadomienia o przyspieszeniu, protestu i zawiadomienie o proteście i braku zapłaty oraz wszelkie inne zawiadomienia dowolnego rodzaju. Tak długo, jak jakakolwiek część Zadłużenia pozostaje niespłacona, żadne zwolnienie jakiegokolwiek zabezpieczenia Długu lub przedłużenie terminu spłaty niniejszej Noty lub jakiejkolwiek raty niniejszej Noty oraz żadna zmiana, poprawka lub zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej Noty, Pożyczka Umowa lub inne Dokumenty Pożyczki zawarte na mocy porozumienia między Pożyczkodawcą lub jakąkolwiek inną Osobą zwalniają, modyfikują, poprawiają, zrzekają się, przedłużają, zmieniają, rozwiązują, rozwiązują lub wpływają na odpowiedzialność Pożyczkobiorcy,oraz każdą inną osobę, która może stać się odpowiedzialna za spłatę całości lub części Zadłużenia na podstawie niniejszej Noty, Umowy Pożyczki lub innych Dokumentów Pożyczki. Żadne zawiadomienie lub żądanie pożyczkobiorcy nie będzie uważane za zrzeczenie się zobowiązania pożyczkobiorcy lub prawa pożyczkodawcy do podjęcia dalszych działań bez dalszego powiadomienia lub żądania, jak przewidziano w niniejszej nocie, umowie pożyczki lub innych dokumentach pożyczki. Jeśli pożyczkobiorcą jest spółka osobowa, zawarte w niej umowy pozostają w mocy i mają zastosowanie, niezależnie od jakichkolwiek zmian dotyczących osób fizycznych lub podmiotów wchodzących w jej skład, a także terminu „pożyczkobiorca. w rozumieniu niniejszego dokumentu obejmuje wszelkie zastępcze lub następcze spółki partnerskie, ale żadna poprzednia spółka nie jest tym samym zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeśli pożyczkobiorcą jest korporacja,umowy zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać niezależnie od jakichkolwiek zmian dotyczących akcjonariuszy wchodzących w skład korporacji lub członków kierownictwa i dyrektorów odnoszących się do korporacji oraz terminu „Kredytobiorca w znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie, obejmuje dowolną alternatywną lub następcę korporacji, ale żadna poprzednia korporacja nie będzie zwolniona z odpowiedzialności na podstawie niniejszej Umowy. Jeśli którykolwiek pożyczkobiorca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarte w nim umowy pozostają w mocy i mają zastosowanie, niezależnie od jakichkolwiek zmian w członkach wchodzących w składale żadna poprzednia korporacja nie będzie zwolniona z odpowiedzialności na podstawie niniejszej Umowy. Jeśli którykolwiek pożyczkobiorca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarte w nim umowy pozostają w mocy i mają zastosowanie, niezależnie od jakichkolwiek zmian w członkach wchodzących w składale żadna poprzednia korporacja nie będzie zwolniona z odpowiedzialności na podstawie niniejszej Umowy. Jeśli którykolwiek pożyczkobiorca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarte w nim umowy pozostają w mocy i mają zastosowanie, niezależnie od jakichkolwiek zmian w członkach wchodzących w skład

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a termin „Kredytobiorca w znaczeniu stosowanym w niniejszym dokumencie, obejmuje dowolną zastępczą lub następczą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale żadna poprzednia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie tym samym zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności. (Żadne z postanowień poprzedniego zdania nie może być interpretowane jako zgoda lub zrzeczenie się jakiegokolwiek zakazu lub ograniczenia przenoszenia udziałów w takiej spółce osobowej, korporacji lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które mogą być określone w Umowie pożyczki, hipotece lub jakiejkolwiek innej innego Dokumentu Pożyczki, ani takie zdanie nie będzie interpretowane jako zmiana lub modyfikacja Punktu 5.2.10 Umowy Pożyczki).

Po przekazaniu niniejszej Noty Pożyczkobiorca niniejszym zrzeka się powiadomienia o jakimkolwiek takim przelewie (pod warunkiem, że Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach adresu płatności, na który mają być dokonywane płatności na podstawie Dokumentów Pożyczki), Pożyczkodawca może dostarczyć wszystkie swoje odsetki we wszystkich zabezpieczeniach obciążonych hipoteką, udzielonych, zastawionych lub scedowanych na podstawie Dokumentów Pożyczki lub jakiejkolwiek ich części na przejmującego, któremu następnie zostaną przysługujące wszystkie prawa określone w niniejszej Umowie lub zgodnie z obowiązującym prawem przyznanym Kredytodawcy w odniesieniu do nich, a Kredytodawca od tego momentu zostanie na zawsze zwolniony i całkowicie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tej sprawie; Pożyczkodawca zachowuje jednak wszelkie prawa nadane mu niniejszym w odniesieniu do wszelkich zobowiązań i nieprzekazanego zabezpieczenia.

Postanowienia punktu 9.3 Umowy pożyczki zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszej noty w takim samym zakresie iz taką samą mocą, jak w pełni określone w niniejszej nocie.

(A) NINIEJSZA NOTA ZOSTAŁA NEGOCJOWANA W STANIE NOWY JORK I WYKONANA PRZEZ POŻYCZAJĄCĄ I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ Pożyczkobiorcę W STANIE NOWY JORK, A WPŁYWY Z TYTUŁU NINIEJSZEJ NOTATY ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE Z PAŃSTWA NOWY JORK, KTÓRE STRONY ZGADZAJĄ SIĘ ISTOTNY ZWIĄZEK Z STRONAMI I ZAWARTĄ NINIEJSZĄ TRANSAKCJĄ, W TYM, BEZ OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH, KWESTII KONSTRUKCJI, WAŻNOŚCI I WYKONANIA, NINIEJSZEJ UWAGI ORAZ ZWIĄZANYCH Z TYCH OBOWIĄZKÓW ZGODNIE Z PRAWAMI STANU NOWY JORK MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE DO UMÓW ZAWARTYCH I WYKONYWANYCH W TYM PAŃSTWIE (BEZ ZASAD PRAWÓW KOLIJNYCH) ORAZ WSZELKIM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE,Pożyczkobiorca NINIEJSZYM bezwarunkowo i nieodwołalnie ZRZECZENIA SIĘ ZRZECZENIA SIĘ, ŻE NINIEJSZA JURYSDYKCJA JURYSDYKCJI JEST PRZEPROWADZANA I NINIEJSZA NOTA BĘDZIE ZRZESZANA I ZGODNIE Z PRAWEM

STAN NOWY JORK ZGODNIE Z SEKCJĄ 5-1401 PRAWA OGÓLNYCH ZOBOWIĄZAŃ NOWEGO JORKA.

(B) WSZELKIE POZYCJE PRAWNE, POSTĘPOWANIE LUB POSTĘPOWANIE PRZECIWKO POŻYCZKODAWCOM LUB POŻYCZKODAWCOM WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ NOTATKI LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ OPCJĄ MOŻE BYĆ WSTAWIONE W DOWOLNYM SĄDZIE FEDERIALNYM LUB STANOWYM W MIEŚCIE NEW YORK, HRABSTWO NOWY JORK, PURSUANT DO SEKCJI 5-1402 PRAWA OGÓLNYCH ZOBOWIĄZAŃ NOWEGO JORKA, A Pożyczkobiorca zrzeka się WSZELKICH ZASTRZEŻEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ TERAZ LUB PÓŹNIEJ OPARTE NA MIEJSCU I / LUB FORUM NIE UCZESTNICZYCH W JAKIMKOLWIEK POZWIE, POSTĘPOWANIU LUB POSTĘPOWANIU.

Wszystkie powiadomienia lub inne pisemne komunikaty na podstawie niniejszej Umowy będą dostarczane zgodnie z sekcją 10.6 Umowy pożyczki.

WSPÓLNE I KILKA

Jeżeli więcej niż jedna osoba wykonała niniejszą notatkę jako „Pożyczkobiorca, zobowiązania wszystkich takich Osób na podstawie niniejszej Umowy będą solidarne.

[BRAK DALSZYCH TEKSTÓW NA TEJ STRONIE]

NA DOWÓD CZEGO Pożyczkobiorca należycie wykonał niniejszą Notę od pierwszego dnia i roku opisanego powyżej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy