Założone biuro księgowe w Warszawie to duże wyzwanie dla księgowego

Gdzie chciał pracować każdy, gdy był mały? Większość chciało być policjantami, strażakami, a inni myśleli by założyć biuro księgow...

więcej

Biuro księgowe dla firmy z Poznania

Posiadanie własnej firmy to dla wielu osób ogromne wyzwanie, które wymaga posiadania naprawdę sporej wiedzy na wiele różnych dziedzin. Dlatego też warto oddelegować pewne zadania i postawić na przykład na biuro księgowe Poznań. Dzięki niemu możliwe będzie skupienie się na innych rzeczach i przede wszystkim rozwój swojego przedsiębiorstwa. Dlatego też warto postawić na oddelegowanie tego typu rzeczy na zewnątrz jest to bowiem bardzo korzystne i ma gigantyczny wpływ na rozwój praktycznie każdego przedsiębiorstwa co również jest niesamowicie istotną kwestią,

więcej

Kraków- biuro księgowe tylko z certyfikatem

9 maja 2014 roku weszła w życie ustawa, która umożliwia prowadzenie biura rachunkowego każdemu kto tylko wykaże taką chęć...

więcej

Czy warto tworzyć elektroniczny System zarządzania dokumentami?

W wielu firmach poszukiwane są sposoby stworzenia takich systemów do zarządzania dokumentami, które pozwalają na zapewnienie skutecznego obsługiwania różnych typów dokumentów. Jednocześnie nadal w przedsiębiorstwach używane są papierowe dokumenty, co w wielu firmach wymaga, by System zarządzania dokumentami pozwalał na obsługiwanie zarówno dokumentów wytwarzanych w formie papierowej a jednocześnie dokumentów elektronicznych. W wielu firmach stosowane są natomiast systemu do zarządzania

więcej

AKCELERATOR FINANSOWY A BAŁAGAN HIPOTECZNY

Badania Bernankego okazały się objawieniem w roku 2007, gdy gospodarką wstrząsnął kryzys na rynku kredytów. Literatura na temat akceleratora finansowego koncentruje się wprawdzie na sektorze przedsiębiorstw, lecz opisane w niej prawidłowości dotyczą w równej mierze gospodarstw domowych. Wymienia ona różnorakie metody badania związków między wzrostem gospodarczym a cenami detalicznymi, oprocentowaniem, standardami udzielania kredytów oraz czynszami najmu nieruchomości.

więcej

WYJĄTKOWE SPOSOBY NA WYJĄTKOWE CZASY CZ. II

Po drugie, o ile dla nowych pożyczkobiorców deflacja może być poważnym obciążeniem, dla tych, którzy zaciągnęli pożyczkę przed jej wystąpieniem, przy normalnym oprocentowaniu, sytuacja jest o wiele gorsza. Jak zauważa Bernanke: „Nawet jeśli dłużnicy mają zdolność spłaty zobowiązań przy niskim oprocentowaniu nominalnym, z powodu spadku cen muszą dodatkowo spłacać kapitał w dolarach, których wartość rzeczywista wzrasta (czasem nawet gwałtownie)”. Bernanke ponownie powołuje się na przykład z czasów Wielkie- go Kryzysu, który spowodował „powszechne kłopoty finansowe, łącznie z zaprzestaniem spłat należności, bankructwami i upadkiem banków”. Była to „najgorsza w skutkach okazja zetknięcia się Ameryki z deflacją”6.

więcej

KOMPROMIS BERNANKEGO CZ. II

W czasach Greenspana oraz przez pierwsze półtora roku prezesury Bemankego FOMC ogłaszał wprawdzie prognozy gospodarcze, lecz ich jakość budziła znaczne wątpliwości. Dwa razy do roku każdy z członków Komitetu wysyłał prognozy dotyczące czterech wskaźników – nominalnego PKB, faktycznego PKB, stopy bezrobocia oraz inflacji (później – inflacji PCE). Zakres i najwyraźniejsze tendencje owych prognoz były następnie ogłaszane podczas lutowego i lipcowego „przesłuchania Humphreya-Hawkinsa”. W procesie kształtowania polityki wydawały się one odgrywać drugorzędną rolę (choć rynki zwracały na nie pewną uwagę) – na posiedzeniach FOMC bardzo szczegółowo prezentowano prognozy zarządu, natomiast o półrocznych prognozach autorstwa członków komitetu wspominano rzadko. Sam Greenspan najwyraźniej dystansował się od wszelkich liczb.

więcej

LIDEROWI NIE WYPADA SIĘ BUNTOWAĆ

Pora wyciągnąć wnioski z poczynań Fed względem baniek na rynku aktywów. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko baniek cenowych stanowi dla banku centralnego poważne wyzwanie. Mimo to wciąż widzę potrzebę stosowania strategii, która polega na opieraniu się o bańkę. Polityka monetarna to przede wszystkim dokonywanie ocen bieżącej sytuaq’i przy użyciu niedoskonałych modeli i fragmentarycznych informacji. Wszystkie kwestie pojawiające się przy próbie powstrzymania rozwoju bańki cen aktywów, wynikające z niedoskonałości modeli, opóźnionych reakcji, politycznych uwarunkowań przerastających oczekiwania rynkowe oraz z konieczności zarządzania ryzykiem, dotyczą także innych zjawisk gospodarczych, na przykład sytuacji podniesienia stóp przez Fed w celu ochłodzenia nadmiernie nakręconej koniunktury. Gdy prawdopodobieństwo powstania bańki jest duże, mając na uwadze konieczność zarządzania ryzykiem, Fed powinien się o nią opierać.

więcej

GREENSPAN I ŁAMANIE NACZELNEJ ZASADY CZ. II

Odpowiadając na pytanie, jak poważne są to zarzuty, muszę przede wszystkim podkreślić, że hie spotkałem się z żadną sytuacją wskazującą na to, by polityczne sympatie Greenspana w jakikolwiek sposób rzutowały na prowadzoną przez niego politykę monetarną. Wręcz przeciwnie, wszystko przemawia za tym, że jego działania zawsze miały charakter niezaangażowany. Analiza ostatnio opublikowanych transkrypcji z posiedzeń FOMC nie zawiera żadnych dowodów na związek tworzonej polityki pieniężnej z potrzebami którejkolwiek z partii. Istnieją pewne sygnały wskazujące, że w miesiącach okołowyborczych Greenspan starał się raczej siedzieć cicho, rzadziej wypowiadał się publicznie i jak mógł unikał gwałtownych zmian stóp procentowych przed samymi wyborami. Nic natomiast nie świadczy o tym, że działał na korzyść którejkolwiek z partii. W 2004 roku wraz z Joe Abate’em opisaliśmy wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, czy Fed za Greenspana działał w okresie wyborczym tak jak zazwyczaj, czy też inaczej5. Badaliśmy funkcje reakcji politycznych, to jest równania prognozujące wysokość stóp procentowych, oparte na podstawowych prawach ekonomii. Nie znaleźliśmy żadnych przesłanek, mogących potwierdzić jakiekolwiek odchylenia w polityce prowadzonej przez Fed Greenspana w okresach okołowyborczych, niezależnie od tego, która partia była w danym czasie u władzy. Jeżeli w ogóle występowały jakieś różnice, polegały one raczej na nieznacznym zawyżaniu stóp procentowych w tym okresie.

więcej

Postawa Bernankego zmieniła punkt widzenia obserwatorów Fed

Reakqa Bernankego na załamanie rynku kredytów w 2007 roku dowodzi jego elastyczności w prognozowaniu. Wobec kryzysu finansowego dobry prognosta odrywa uwagę od modeli i skupia się na głównych wskaźnikach ekonomicznych, a także na złożonych związkach pomiędzy rynkami kapitałowymi a gospodarką. W stanie szczytowego wzburzenia na rynku w sierpniu 2007 roku Bemanke mówił:

więcej